عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

فروش ساچمه

دانستن اطلاعات کافی در مورد بلبرینگ چه مزایایی دارد؟

بیرینگ ها (بلبرینگ ها، رولر بیرینگ ها، ژورنال بیرینگ ها، بیرینگ های خطی و ...) جزء پرکاربردترین قطعات مکانیکی مورد استفاده در ماشین آلات و صنایع مختلف می باشند و داشن شناخت کافی در زمینه مباحث مطرح در حوزه بیرینگ ها، تأثیر قابل توجهی در استفاده بهینه از این بیرینگ ها و کاهش هزینه های صنایع مختلف خواهد داشت.

دلیل اینکه بلبرینگ ها لکه دار میشوند چیست؟

علل:
1) حذف فیلم روغن و توقف چرخش جزء غلتشی به علت استفاده از روانکار نامناسب و سرخوردن آن بر روی شیار غلتک.
2) در بلبلبرینگ ها، لکه از سرخوردن ساچمه ها ایجاد می شود و در رولبلبرینگ ها این امر بیشتر در هنگام ورود و خروج غلتک ها به نقطه اثر نیرو پدید می آید

تغییر رنگ بلبرینگ چگونه ترمیم میشود؟

تغییر رنگ می تواند به صورتهای : زنگ زدگی، ایجاد حفره، خوردگی و تغییر رنگ حرارتی تقسیم شود. زنگار می تواند توسط یک حلال آلی استون زدوده شود. با بررسی میکروسکوپی ملاحظه می شود که حفره های الکتریکی از تخلیه الکتریکی حاصل می شود

باراولیه در بلبرینگ چیست؟

بسته به نوع برینگ، بار اولیه ممکن است به صورت شعاعی یا محوری اعمال شود.
مثلاً در مورد رولبرینگ های استوانه ای این بار به صورت شعاعی و در بلبرینگ های کف گرد به صورت محوری است.
در بلبرینگ های تماس زاویه ای و رولبرینگ های مخروطی که به صورت روبرو یا پشت به پشت جفت شده باشند، بار اولیه به صورت محوری اعمال می شود

عوامل دخیل در خرابی بلبرینگ ها

با توجه به نقش مهم بلبرینگ های غلتشی در ماشین آلات گوناگون، اهمیت شناخت علل خرابی آنها و ممانعت از بروز آن واضح می نماید. متأسفانه عدم حصول بلبرینگ به طول عمر محاسبه شده امری غیرعادی نیست. دلایل زیادی برای این امر ممکن است وجود داشته باشد. نظیر:

- مقدار بار بیشتر ازحد پیش بینی شده
- روانکاری ناقص یا نامناسب
- استفاده نادرست
- آب بندی غیر مؤثر
- انطباق خیلی فشرده و در نتیجه لقی داخلی کمتر از حد لازم

مفهوم حرف UNدربلبرینگ

رولبرینگ های استوانه ای CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
مناسب برای بارهای شعاعی سنگین و سرعتهای بالا Suitable for heavy radial loads and high speeds
انواع مختلف این نوع رولبرینگ ها بدین ترتیب مورد بحث قرار می گیرند:
رولبرینگ استوانه ای، یک ردیفه Single row cylindrical roller bearings
طراحی این رولبرینگ ها به نحوی است که یکی از حلقه های داخلی یا بیرونی، از یک یا دو طرف لبه نداشته و لذا رولبرینگ قابلیت تفکیک شدن دارد. این امر در مواردی نظیر جا زدن و در آوردن رولبرینگ ها به خصوص در مواردیکه انطباق باید تداخلی باشد، موجب تسهیل کار می شود.
این نوع برینگها ضمن قابلیت در تحمل بارهای سنگین، قادر به چرخش با سرعتهای بالا نیز هستند. در یک نوع از آنها که شماره آن با حرف NU آغاز می شود، حلقه پایینی بدون لبه و قابل تفکیک شدن است و در نوع دیگر که با حرف N مشخص می شود، حلقه بالایی بدون لبه است.

میزان حداقل باری که باید بر بلبرینگ وارد شود چگونه محاسبه میشود؟

حداقل باری که باید بر رولبرینگ وارد شود تا از مشکلاتی نظیر سر خوردن غلتک ها بر روی شیار خود اجتناب شود بدین ترتیب بدست می آید:
بار شعاعی حداقل، Frm=N
ضریب بار حداقل، Kr=
برای بلبرینگ های سری 10 100=
برای بلبرینگ های سری 4,3,2 150=
برای بلبرینگ های سری 22 200=
برای بلبرینگ  های سری 23 250=
سرعت دورانی، n=r / min
سرعت مبنای برینگ با روغن بر حسب r/min، این مقدار در جداول مشخصات رولبرینگ nr=
داده می شود.

مبنای استاندارد کاربرد بلبرینگ چقدر است؟

ظرفیت حمل بار استاتیکی بلبرینگ ها مطابق با استاندارد ISO 76:1987 معادل با تنش سطحی در مرکز اجزای غلتنده یا همان سطح غلتش بلبرینگ با وجود داشتن بیشترین بار به صورت زیر می باشد:

۴۶۰۰ Mpa برای بلبرینگ های خود تنظیم

۴۲۰۰ Mpa برای بلبرینگ های دیگر

۴۰۰۰ Mpa برای همه رولبرینگ ها

 

باردینامیکی در بلبرینگ ها تا چه اندازه ظرفیت دارد؟

در اکثر بلبرینگ ها باری که عمر اسمی معادل ۱۰۰۰۰۰۰ دور را به دست می‌دهد

(مطابق استاندارد ISO 281:1990)

مقدار و جهت بار ثابت فرض شده

    و برای بلبرینگ های شعاعی بار خالص شعاعی
    و برای بلبرینگ های محوری بار خالص محوری و مرکزی

در نظر گرفته می‌شود.