عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

گاهی به زندگی مصریان باستان و سرآغازی برای تاریخچه بلبرینگ

فراتر که قدم نهیم راه هموارتر می شود و به نقاط روشنی از تاریخچه بلبرینگ بر می خوریم و به کمک علم باستان شناسی می توانیم آغازی هر چند غیر قطعی برای تاریخچه بلبرینگ درنظر بگیریم. دانشمندان با پژوهش و بررسی روی آثار بجای مانده از مصریان باستان به این نتیجه رسیده اند که: مصریان اولین انسان هایی بودند که از چربی حیوانات برای مقابله با اصطکاک بین محور های دوران کننده استفاده می کردند که در واقع با همین چرب کردن دو قطعه چوب زمینه ای برای اختراع یاتاقان های لغشی و به تبع آن اختراع بابیت توسط ایساک بابیت آمریکایی در سال ۱۸۳۹ و همینطور تا به امروز که از بلبرینگ های مغناطیسی استفاده می شود، فراهم آوردند. انسان همواره کوشیده است تا اصطکاک را در محل چرخش محور روی تکیه گاهش به حداقل برساند.