عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

نظافت گرم بلبرینگ ها

نظافت گرم بلبرینگ ها در تمیز کردن و نظافت بلبرینگ ها به روش گرم ، باید دمای روغن را به حدود 120 درجه سانتی گراد رساند ، توجه داشته باشید که این کار توسط روغن خیلی گرم امکان پذیر می باشد و همچنین گرم کردن روغن نیاز به مراقبت های ویژه در برابر اکسید شدن دارد. در صورتی که بلبرینگ و یا رولبرینگ نظافت شده ، دچارآاسیب خرابی و مشکل نباشد می توان مجددا در دستگاه نصب و مورد استفاده قرار داد و جهت جلوگیری از زنگ زدن باید بعد از تمیز کردن بلبرینگ ، در حالی که بلبرینگ را به آرامی می چرخانید ، گریس کاری کنید.