عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

نصب و بیرون آوردن بلبرینگ

با توجه به نصب و بیرون آوردن بلبرینگ ها که از طریق کنس داخلی ( یا رینگ داخلی ) بر روی شفت یا محور بلبرینگ نصب می شوند ؛ دو نوع کنس داخلی برای تمامی بلبرینگ ها وجود دارد :

    کنس داخلی استوانه ای ( صاف و بدون شیب ) { به اصطلاح عرف ساده }
    کنس داخلی مخروطی ( شیب دار ) { به اصطلاح عرف کونیک دار K}

توجه به سهولت و آسانی نصب و بیرون آوردن بلبرینگ در انتخاب بلبرینگ ها

 

نصب و بیرون آوردن بلبرینگ با کنس داخلی استوانه ای یا ساده

نصب و جازدن بلبرینگ ها ی با کنس داخلی استوانه‌ ای ( صاف و بدون شیب )  و تفکیک پذیر ( جدا شونده Separable ) ، اگر انطباق تداخلی برای هر دو کنس لازم باشد راحت‌تر از بلبرینگ های تفکیک‌ ناپذیر نصب و بیرون آورده می شوند. علی الخصوص زمانی که نصب و بیرون آوردن بلبرینگ به دفعات زیادی باید تکرار شوند.

بلبرینگ های تفکیک پذیر یا قابل تفکیک:

    بلبرینگ های با چهار نقطه تماس ( سری Q )
    رولبرینگ های استوانه‌ ای (سری N)
    رولبرینگ های سوزنی ( سری N )
    رولبرینگ های مخروطی
    بلبرینگ ها و رولبرینگ های  کف‌گرد

را شامل می شود.

 

نصب و بیرون آوردن تمامی بلبرینگ های با کنس داخلی مخروطی ( شیب دار و یا کونیک دار K )

بلبرینگ های با کنس داخلی مخروطی یا همان کونیک دار (K) به آسانی و سهولت بوسیله غلاف یا بوش واسطه ( بوش H ) یا همان بوش بیرون کشیدنی ( Withdrawal Sleeve ) روی شفت یا محور مخروطی ( شفت استوانه‌ ای یا بدون شیب ) نصب و جازده میشوند.