عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

میان بلبرینگ های شیار عمیق معمولی و بلبرینگ های شیار عمیق دارای شکاف ساچمه زنی

با وجود شباهت های بسیار، میان بلبرینگ های شیار عمیق معمولی و بلبرینگ های شیار عمیق دارای شکاف ساچمه زنی، برخی از خصوصیات فنی آن ها متفاوت است. تجربه نشان داده است که عدم توجه به این تفاوت ها، در برخی موارد منجر به بروز خساراتی برای کاربران بیرینگ ها شده است. متن زیر به بررسی اجمالی بلبرینگ های شیار عمیق دارای شکاف ساچمه زنی و ویژگی های آن ها می پردازد.