عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

عوامل موثر درانتخاب بلبرینگ

1.فضای کافی
 
2.میزان کار وارده

3.جهت نیروازحالت شعاعی به محور

4.حدتنظیم

5.سرعت ودور الف ) نصب وبیرون آوردن:ایجادصدای زیادوایجاد گرماازنشانه های خرابی بلبرینگ است ب) برای تعین ابعاد بلبرینگ باید به مقدار باروارده وموردنیاز توجه داشت عموما بلبرینگ ها توانایی کم بارکمتری نسبت به رولبرینگ ها باابعاد مشابه ،دارند همچنین بلبرینگ قفسه دارتوانایی حمل بارکمتری به نسبت بلبرینگ بدون قفسه دارند. بلبرینگ ها معمولا برابر بارهای متوسط مورد استفاده قرار می گیرد وبرای بارسنگین وشفت های قطور از بلبرینگ استفاده می شود. در مواردی که باید ازسرو صدای کمتری بهره برد باید از بلبرینگ استفاده کرد،بلبرینگ شیار عمیق مخصوص این موارد است که کاربرد بهتری دارند.