عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

عملکرد بدون نقص بلبرینگ

اهميت روانكاري و آب بندي نيز غيرقابل انكار است. عملكرد بدون نقص يك بيرينگ به وجود يك روانكار مناسب بستگي دارد كه علاوه بر روانكاري از خوردگي بيرينگ و نفوذ ذرات آلوده كننده خارجي نيز جلوگيري مي كند. تميزي محيط كاركرد عامل اساسي در عمر بيرينگ است. به منظور طراحي چيدمان بيرينگ هاي غلتشي لازم است، • بيرينگ مناسب انتخاب شود و • ابعاد مناسب بيرينگ نيز تعيين شوند، ولي اين پايان كار نيست. جنبه هاي ديگر نيز بايد بررسي شوند كه عبارتند از، • شكل و طراحي مناسب ديگر اجزاي چيدمان، • انطباق (Fit) مورد نياز، لقي داخلي (Internal Clearance) بيرينگ يا پيش بار (Preload)، • تجهيزات نگهدارنده (Holding Devices)، • آب بندهاي لازم، • نوع و مقدار روانكار، • روش نصب و بيرون آوردن و غيره.