عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

علل خرابی بلبرینگ ها

در تکنولوژی مدرن امروز ، بلبرینگ ها یکی از اجزای مهم گیربکس های صنعتی بشمار می آیند. زمانی که بلبرینگ ها دچار شکست می گردد ،هزینه سنگینی به ماشین تحمیل می گردد در اولین قدم انتخاب صحیح  بلبرینگ برای هر کاربردی ، قابلیت  اطمینان به  عملکرد صحیح آنرا تضمین می نماید. (کارایی را بالا می برد ) پارامتر هایی مثل بار،سرعت،حرارت ،دقت اجرایی ،زمانی در حد مطلوب ما خواهند بود که، انتخاب صحیح بلبرینگ صورت پذیرفته شده باشد، در محاسبه ی عمر قابل انتظار برای هر بلبرینگ،4 فرضیه در نظر گرفته می شود:

    روانکاری و روغن کاری به مقدار مناسب در بلبرینگ صورت پذیرد.
    مونتاز بلبرینگ صحیح صورت پذیرفته باشد.
    ابعاد قطعات مرتبط به بلبرینگ صحیح ودرست باشند(مثل اندازه سوراخ نشیمنگاه – عرض- پهنا و …).
    بلبرینگ هیچگونه نقضی نداشته باشد (از نظر تولید و ساخت).