عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

روش نصب بلبرینگهایی که سوراخ داخلی آنها به شکل مخروطی است .

نصب بلبرینگهایی که سوراخ داخلی آنها مخروطی است :

این بلبرینگها همیشه با انطباق تداخلی بر روی شافت نصب می شوند. مقدار کاهش در لقی داخلی یا مقدار پیشروی حلقه داخلی بلبرینگ بر روی شافت دو شیوه متداول جهت رسیدن به انطباق مورد نظر است , که معمولا روش کاهش لقی داخلی به روش دوم ارجحیت دارد مگر در مواردی که رولبلبرینگ کوچک یا فضای اطاف آن محدود باشد.برای سنجش کاهش لقی , فیلر هایی با ضخامت 0.03mm به بالا مورد نیاز است و فیلرگیری همیشه باید بین حلقه بالایی و غلتک آزاد از بار انجام شود. باید توجه داشت که در صورت وجود بارهای سنگین , سرعتهای زیاد و دماهای بالا لقی داخلی اولیه بلبرینگ باید بالاتر از نرمال ( کلاس C3 و  C4 )بوده و مقدار لقی را مد نظر داشت