عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرینگ ایگرگ با طوقه قفلی نامتقارن و پیچ بی سر

بلبرینگ ایگرگ با طوقه قفلی نامتقارن و پیچ بی سر : کاربرد این نوع بلبرینگ ها جهت چرخش شافت ثابت می باشد . حلقه ی داخلی این نوع بلبرینگ به دو صورت کشیده از یک سمت و دو سمت تولید می شوند که به تثبیت بیشتر شافت مکم خواهند کرد . در حلقه های بیرونی این نوع بلبرینگ سوراخهای روانکاری قرار دارد . طوقه ی این بلبرینگ نیز به دلیل همراه بودن پیچ بی سر باعث تثبیت بهتر شافت خواهد شد .