عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرینگ ایگرگ با سیستم قفل کننده پیچ بی سر

بلبرینگ ایگرگ با سیستم قفل کننده پیچ بی سر :در این نوع بلبرینگ دو پیچ بی سر در داخل رینگ داخلی برینگ ها قرار داشته که باعث ثبیت بلبرینگ خواهد شد .بیشترین کاربرد این بلبرینگ جهت چرخش شافت متغیر می باشد . در این گونه بلبرینگ نیز مانند نمونه ی قبل دو سوراخ جهت روانکاری در حلقه ی بیرونی آنها وجود دارد . نکته : نوع بدون سوراخ روانکاری نیز تولید می شوند