عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

NLGI مخفف عبارت “National Lubricating Grease Institute” به معنی «انیستیتو ملی گریس های روانکار» می باشد

NLGI مخفف عبارت “National Lubricating Grease Institute” به معنی «انیستیتو ملی گریس های روانکار» می باشد. این انیستیتو گریس ها را بر اساس سفتی آن ها طبقه بندی می نماید (عبارت اصلی “consistency” می باشد که در متون فارسی، غالباً سفتی ترجمه شده است).

در این طبقه بندی بلبرینگ به هر گریس یک عدد نسبت داده می شود که مبین میزان سفتی آن گریس می باشد. برای تعیین میزان سفتی هر گریس، مطابق شکل زیر، وزنه ای را از ارتفاع مشخص در داخل ظرف حاوی گریس رها می کنند و میزان نفوذ وزنه به داخل گریس در یک بازه زمانی مشخص را اندازه گیری می کنند. این آزمایش در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد انجام می گیرد.
سنجش NLGI

سنجش میزان سفتی گریس

هر چه مقدار نفوذ وزنه به داخل گریس کمتر باشد، گریس سفت تر بوده و شاخص NLGI آن بزرگ تر است. شکل زیر، میزان نفوذ وزنه در دو نوع گریس متفاوت را با یکدیگر مقایسه می کند.
میزان سفتی گریس NLGI

سنجش میزان سفتی گریس با وزنه

جدول زیر نحوه طبقه بندی گریس ها بر مبنای شاخص NLGI را به همراه مفهوم هر رده نشان می دهد.
جدول NLGI گریس ها

طبقه بندی گریس ها بر مبنای شاخص NLGI

گریس های مورد استفاده در بلبرینگ ها اغلب دارای کلاس های ۱ ، ۲ و ۳  می باشند که در این بین، استفاده از گریس های کلاس ۲، رایج تر است. گریس های کلاس ۱، در دماهای پایین و یا هنگامی که خواص پمپ شوندگی خوب مورد نیاز است، به کار می روند و گریس های کلاس ۳ نیز در برخی شفت های عمودی که یک ورق سپری تحتانی از خروج گریس جلوگیری می کند، کاربرد دارند.

فارسی