عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

Double direction thrust ball bearings - ساختمان بلبرینگ کف گرد دو جهته SKF

Double direction thrust ball bearings

 ساختمان بلبرینگ کف گرد دو جهته  SKF

 

بیرینگ دوجهته شرکت اس کا اف از واشر شفت، دو واشر بدنه و دو ردیف ساچمه و محفظه مربوطه تشکیل شده تا توانایی حرکت چرخشی در دو جهت را دارا باشد و همانند کف گرد تک جهته تنها بارهای محوری شفت را تحمل می‌نماید.

فارسی