عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

Angular Contact Ball Bearings چه نوع بلبرینگی هسنند ؟

Angular Contact Ball Bearings
حلقه های داخلی و بیرونی این نوع بلبرینگ ها نسبت به یکدیگر زاویه ای می سازند که امکان تحمل بارهای شعاعی و محوری همزمان را توسط آنها فراهم می کند. هر قدر زاویه تماس بلبرینگ بزرگتر باشد، قدرت تحمل بار محوری آن بیشتر می شود. تولیدات مختلف این بلبرینگ ها عبارتند از:
بلبرینگ های تماس زاویه ای یک ردیفه
بلبرینگ های تماس زاویه ای دو ردیفه
بلبرینگ های با چهار نقطه تماس

 

فارسی