عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

یاتاقانهای شعاعی (Radial Bearings) چه ساختاری دارند ؟؟

یاتاقانهای (بیرینگ های) شعاعی اجزایی از ماشین آلات هستند كه مجموعه محور را در زمان تغییر دور و بار در مركز قرار داده و بارهای شعاعی را تحمّل می کنند. این نوع یاتاقانها  نباید در برابر چرخش مقاومتی نشان دهند، در غیر این صورت كاهش راندمان سیستم را باعث خواهند شد. انواع مختلفی از این نوع یاتاقان (برینگ) در ماشین آلات مورد استفاده قرار می گیرند  كه عبارتند از :

1- یاتاقان (برینگهای) شعاعی غلتكی مانند بیرینگ شیار عمیق و خود تنظیم كن بصورت بال و رول در ماشین آلات سبك.

2- یاتاقان ها (برینگهای) شعاعی لغزشی در ماشین آلات با فشار بالا، مانند ژورنال بیرینگهای بابیتی.  

فارسی