عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

گیرپاژ Seizure

گیرپاژ Seizure
تعریف:
به پدیده ای اطلاق می شود که طی آن اجزاء بلبرینگ به علت حرارت غیر عادی یا زبری سطوح، ذوب و به یکدیگر چسبیده به طوری که برینگ دیگر قادر به چرخش نخواهد بود. با ظهور این امر، استفاده از برینگ دیگر ممکن نیست زیرا سختی کاهش یافته و چرخش آرام بر روی سطوح ناهموار ممکن نمی باشد.
علت:
حرارت غیر عادی به علت روانکار نامناسب، بار اولیه زیاد یا تماس نامناسب اجزاء غلتشی با شیار خود به گونه ای که با خنک کاری و یا روانکاری قابل جبران نباشد.
گیرپاژ در رولبرینگ استوانه ای
در رولبرینگ استوانه ای لبه دار
در رولبرینگ مخروطی
روش اصلاح:
بسته به شرایط کاری برینگ عوامل مختلفی ممکن است سبب بروز مشکل مذکور شده که باید ضمن بررسی راه حل متناسب با آن انتخاب شود.
خرابی قفسه Failure of Cage
1. ترک
برینگ دارای ترکهای شدید در صورتیکه تحت بار سنگین قرار گیرد از کار خواهد افتاد.
2. تغییر شکل
از آنجائی که قفسه ها از مواد نرم ساخته می شوند، آسیب پذیری آنها در برابر نیروهای خارجی یا تماس با قطعات مجاور زیاد است.
شکستگی قفسه در بلبرینگ شیار عمیق
شکستگی قفسه در رولبرینگ مخروطی
تغییر شکل قفسه رولبرینگ استوانه ای
شل شدن پرچ قفسه رولبرینگ استوانه ای
3. زنگ و خوردگی
اگر بر روی قفسه علائم زنگ زدگی یا خوردگی مشاهده شود، می توان چنین فرض نمود که حلقه های برینگ و اجزاء غلتشی نیز دچار این عیوب شده است.
4. سایش
همانگونه که قبلاً نیز توضیح داده شد، قفسه تحت شرایط زیر قادر به ادامه کار نیست زیرا در حالات مذکور چرخش اجزاء غلتشی با اشکال مواجه خواهد شد: قفسه ایکه حفره های مربوط به قرار اجزاء غلتشی آن سائیده شده باشد، قفسه ایکه قادر به نگهداری جزء غلتشی نباشد، قفسه ایکه سطح راهنمای مربوط به حلقه آن نامتقارن یا بشدت سائیده شده باشد.
5. شل شدن پرچها
علل این امر عبارتند از: طریقه نصب غلط، بار ممان، بار متغیر، ارتعاش و نظایر آن. برینگ با این عیب قابل استفاده مجدد نیست.

فارسی