عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

گرم کن های القایی و استفاده انها در بلبرینگ

گرمكن هاي القايي خاصي براي بيرون آوردن رينگ هاي
بدون لبه و با يك لبه رولبرينگ هاي استوانه اي موجود
مي باشند. اين گرمكن هاي رينگ را بدون گرم شدن
شفت گرم كرده و با انبساط آن رينگ به راحتي بيرون
( آورده مي شود. گرمكن هاي القايي الكتريكي(شكل 23
داراي يك يا چند كويل مي باشند كه به كمك جريان
متناوب گرم مي شوند.

فارسی