عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

کج بودن چه اسیبی به بلبرینگ میرساند

باعث ایجاد عدم همراستایی شده و بر روی عملکرد و عمر بلبرینگ تاثیر می گذارد و کنس داخلی و خارجی بلبرینگ را از حالت هم محوری و همراستایی خارج نموده و زاویه ای را تشکیل می دهد که اصطلاحاً زاویه عدم هم محوری (misalignmentangle) نامیده می شود که توسط شرکت های تولید کننده بلبرینگ حداکثر زاویه مجاز بر حسب درجه یا رادیان اعلام می گردد.

فارسی