عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

کاسه نمد غیرمالشی

همانگونه که از اسم آن پیداست بین این کاسه نمدها با بلبرینگ  یا شافت فاصله وجود دارد.
عملکرد این کاسه نمدها به مقدار این درز که ممکن است در راستای عمودی، افقی یا عمودی افقی باشد بستگی دارد.
از طرف دیگر وجود همین درز موجب عدم تولید اصطکاک و گرما شده، ولی خاصیت آب بندی آن به نوع مالشی نمی رسد که می توان با پرکردن درز موجود توسط گریس خاصیت مذکور را بهبود بخشید. امکان سرعت زیاد در برینگ های با این نوع کاسه نمد از مزایای دیگر آنهاست.

فارسی