عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

کاربرد کنس در بلبرینگ.

 


بین دو عدد کنس داخلی و خارجی بلبرینگ محصور می باشند و بر روی آن حرکت غلتشی دارند.

در برخی از بلبرینگ ها اجزای غلتان ( ساچمه بلبرینگ ) و کنس داخلی و خارجی بلبرینگ به یکدیگر متصل می باشند

(نظیر بلبرینگ های شیار عمیق)

و در برخی دیگر قفسه و ساچمه های بلبرینگ به یک حلقه یا کنس بلبرینگ متصل بوده و حلقه یا کنس بلبرینگ به راحتی از مجموعه جدا می شوند

( نظیر رولبرینگ های مخروطی )

و در بعضی حالات دو حلقه یا کنس و ساچمه ها به طور کامل جدا شونده می باشند

( نظیر بلبرینگ های کف گرد )

بسته به نوع بلبرینگ حلقه یا کنس های بلبرینگ به انواع مختلف ساخته شده و نام گذاری می شوند.

فارسی