عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

کاربرد رولبرینگ های کروی کف گرد SKF

کاربرد بلبرینگ در جاهایی ات که نیاز به تحمل بار شعاعی با بار محوری استفاده میگردد و خود تنظیم بوده و نسبت به تغییر شکل شفت وعدم همراستایی آن با نشیمنگاه حساسیت ندارد .
این کف گرد ها میتوانند بارهای سنگین و سرعتهای بسیار بالا را تحمل نمایند.

فارسی