عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

چرا بلبرینگ ها دچار لب پریدگی میشوند؟

لب پریدگی در بلبرینگ:
1) بار محوری سنگین غیرعادی یا بار ضربه ای.
2) ضربه چکش یا ابزارهایی نظیر آن در هنگام جازدن یا در آوردن بلبرینگ.

فارسی