عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

پیشوندهای بلبرینگ

پیشوندهای بلبرینگ  براي مشخص كردن اجزاي بلبرینگ ار م ي رون د و معم ولا بع د از آن شماره فني كامل آورده مي شود و یا براي جلوگیري از اشتباه بین شماره هاي فني بكار مي روند.

فارسی