عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

نحوه انتخاب بلبرینگها

همه بلبرینگها استاندارد داراي یك شماره فني اصلي مي باشند كه معمولا شامل ٣ تا
( ۵ رقم و یا تركیبي از حروف و ارقام است.( نمودار ١
شماره فني یك بیرینگ را نمایش مي دهند = XXX XX suffix
به سه رقم سمت چپ شماره فني است كه مي تواند رقم اول و دوم bearing series
ان نیز حذف گرد اطلاق مي گردد.
علامت اول نشان دهنده نوع بیرینگ است و میتواند یك یا چند حرف باشد.
مي باشند. ISO دو رقم بعدي مشخص كننده سري ابعادي
كه به صورت كد شده است. (H یا T،B كه رقم اول آن پهناي بیرینگ است( بعد
(Selection Height) رقم دوم ارتفاع مقطع یا قطرخارجي بیرینگ
دو حرف اخر قطر بیرینگ است با واحد اینچ یا میلیمتر بر عدد ۵ است و براي به
دست اوردن قطر داحلي بیرینگ باید دوعدد سمت راست را درعدد ۵ ضرب نمائیم(
قطر رینگ داخلی ( شفت ) بدست می آید).

فارسی