عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

نام اجزا تشکیل دهنده بلبرینگ چیست؟

عموماً از سه بخش کنس (Rings) یا رینگ، اجزای غلتشی یا ساچمه ها (rolling elements) و قفسه (Cage) تشکیل می گردند که اجزاء تشکیل دهنده بلبرینگ بین کنس داخلی و خارجی توسط قفسه ای که موقعیت نسبی آنها را در وضعیت صحیح قرار داده محصور شده لذا با یکدیگر برخورد نداشته و حرکت نرمی طی چرخش بلبرینگ به دست می آید.
اجزاء تشکیل دهنده بلبرینگ

    کنس بلبرینگ
    ساچمه بلبرینگ
    قفسه بلبرینگ

 

فارسی