عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

میزان ناهمراستایی در بلبرینگ

مقدار ناهمراستایی مجاز در بلبرینگ سری 10، 2، 3 و 4، چهار دقیقه و در سریهای 22 و 23، سه دقیقه است.

فارسی