عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

موقعیت محوری بیرینگ ها

موقعیت محوری بیرینگ ها

یک انطباق تداخلی به تنهایی نمی تواند بلبرینگ را به صورت محوری مهار کند.بنابراین به عنوان یک قانون،بیرینگ ها باید به روش مناسب در جهت محوری نیزمهارشوند. هر دو رینگ بیرینگ ثابت باید از دو جهت محوری مهار شوند ولی برای بیرینگ شناور، اگر از نوع تفکیک ناپذیر باشد، فقط رینگی که به صورت تداخلی نصب می شود، معمولا رینگ داخلی، باید در جهت محوری مهار شود و رینگ دیگر باید بتواند آزادانه حرکت محوری کند. بیرینگ های CARB از این قاعده مستثنی بوده وهر دو رینگ آنها باید در جهت محوری مهار شوند. برای بیرینگ های شناور تفکیک ناپذیر نظیر رولربیرینگ های استوانه ای هر دو رینگ باید در جهت محوری مهار شوند. رینگ های بیرنگ ها در چیدمان ضربدری فقط لازم است در یک جهت به صورت محوری مهار شوند.
 
 
 
 روش های ثابت کردن محوری بیرینگ ها

بیرینگ ها با رینگ داخلی استوانه ای رینگ هایی که با انطباق تداخلی نصب می شوند معمولا به جهت وسیله پله های شفت یا نشیمنگاه از یک جهت به صورت محوری مهار می شوند. درسمت مقابل، رینگ داخلی معمولا به وسیله یک مهره قفل کن ویا به وسیله یک صفحه که به انتهای شفت پیچ می شود مهار می شود.رینگ های خارجی معمولا به وسیله در پوش نشیمنگاه یا در حالات خاص به وسیله یک رینگ رزوه شده در محل خود مهار می شوند.
بجای ایجاد پله در شفت یا نشیمنگاه ، در بعضی موارد از رینگ فاصله اندازه (Spcer Ring) یاحلقه واسطه (Collars) بین رینگ های بیرینگ و یا رینگ بیرینگ واجزای مجاور نظیر چرخدنده استفاده می شود.
استفاده از خار فنری برای مهار محوری بیرینگ ها باعث صرفه جویی در فضا، سرعت در نصب و در آوردن و ساده شدن ماشینکاری شفت و نشیمنگاه می شود. اگربارمحوری متوسط یا زیادی باید مهار شود یک حلقه بین بیرینگ وخارفنری قرار داده می شود تا خار فنری تحت ممان خمشی اضافی قرار نگیرد. در صورت لزوم می توان لقی محوری بین خار فنری و شیار محیطی آن را با انتخاب تلرانس مناسب برای حلقه واسطه ویا استفاده از لایی فلزی (Shim) کاهش داد. بیرینگ ها با شیار محیطی بر روی رینگ خارجی را می توان به سادگی و با صرفه جویی در فضا با استفاده ازخارفنری مهار کرد.
روش دیگر مهار محوری که برای بیرینگ های دقیق مناسب است، استفاده از انطباق پرسی به شکل چیدمان غلاف های پله ای (Stepped Sleeve) می باشد.

فارسی