عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

مهمترین عوامل خرابی بیرینگ های غلتشی

مهمترین عوامل خرابی بیرینگ های غلتشی، جوانه زنی و گسترش ترک های خستگی از زیر سطح تماس غلتک ها و بلبرینگ ها می باشد. این ترک ها به دلیل اعمال تنش های تماسی به المان های غلتشی و مسیر ساچمه رو در هنگام کارکرد بلبرینگ ایجاد می شوند.

فارسی