عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

مهره های قفلی Lock nuts بلبرینگ

از مهره ها هم جهت تثبیت برینگ بر روی شافت و هم برای جازدن و درآوردن آنها استفاده می شود. در روی آنها معمولاً 4 یا 8 شیار در جهت درگیری با آچار گلویی وجود دارد.
واشرها و بست های قفلی Locking washers, locking clips
زائده موجود در داخل واشر در شیار موجود بر روی شافت درگیر شده و مهره را قفل می کند.
این واشرها با علامت MBL, MB مشخص شده و فولادی هستند. بست های قفلی نیز فولادی بوده و توسط پیچ به مهره قفلی متصل شده از شل شدن آن در اثر ارتعاش بلبرینگ جلوگیری می کنند.

فارسی