عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

مهره های قفلی KMTA, KMT KMT and KMTA lock nuts چگونه عمل می کند ؟

با این مهره ها، بلبرینگ بر روی شافت به طور ساده و مؤثر تثبیت می گردد. این مهره ها دارای سه پین قفل کننده برنجی هستند که در فواصل مساوی بر روی مهره تعبیه شده اند. این پینها توسط پیچهای بی سر به شافت پرس شده از شل شدن مهره جلوگیری می کنند.
مهره های مزبور از جنس فولاد مقاوم بوده، سطح آن فسفاته و روغنکاری شده است. جازدن و درآوردن آنها نیز با وجود شکافهای موجود در روی سطح، با استفاده از آچار گلویی خاردار Hook spanner و آچار گلویی سنگین lmpact spanner براحتی امکان پذیر است.
در موقع درآوردن مهره باید بخاطر داشت که پینها حتی بعد از شل کردن پیچها هنوز به شافت پرس شده اند. با زدن ضربه به پیچها، پین ها شل شده و درآوردن مهره امکان پذیر می گردد.

فارسی