عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

مفهوم خزش در بلبرینگ

تعریف:
به جابجایی یک حلقه بلبرینگ در حین کار نسبت به شافت یامحفظه اطلاق می شود.

فارسی