عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

مفهوم حرف UNدربلبرینگ

رولبرینگ های استوانه ای CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
مناسب برای بارهای شعاعی سنگین و سرعتهای بالا Suitable for heavy radial loads and high speeds
انواع مختلف این نوع رولبرینگ ها بدین ترتیب مورد بحث قرار می گیرند:
رولبرینگ استوانه ای، یک ردیفه Single row cylindrical roller bearings
طراحی این رولبرینگ ها به نحوی است که یکی از حلقه های داخلی یا بیرونی، از یک یا دو طرف لبه نداشته و لذا رولبرینگ قابلیت تفکیک شدن دارد. این امر در مواردی نظیر جا زدن و در آوردن رولبرینگ ها به خصوص در مواردیکه انطباق باید تداخلی باشد، موجب تسهیل کار می شود.
این نوع برینگها ضمن قابلیت در تحمل بارهای سنگین، قادر به چرخش با سرعتهای بالا نیز هستند. در یک نوع از آنها که شماره آن با حرف NU آغاز می شود، حلقه پایینی بدون لبه و قابل تفکیک شدن است و در نوع دیگر که با حرف N مشخص می شود، حلقه بالایی بدون لبه است.

فارسی