عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

مروری بر تنش های هرتز در رولربیرینگ ها

یکی از مهمترین عوامل خرابی بلبرینگ های غلتشی، جوانه زنی و گسترش ترک های خستگی از زیر سطح تماس غلتک ها و رینگ ها می باشد. این ترک ها به دلیل اعمال تنش های تماسی به المان های غلتشی و مسیر ساچمه رو در هنگام کارکرد بیرینگ ایجاد می شوند. در این میان، آن چه ممکن است سؤال برانگیز باشد، این نکته است که چرا در اغلب موارد، ترک ها زیر سطح تماس ایجاد می شوند و نه دقیقاً روی آن؟ مقاله حاضر به مطالعه روابط هرتز در خصوص تنش های تماسی اعمالی به رولربیرینگ ها می پردازد تا ضمن درک بهتر روابط حاکم بر تنش ها در بیرینگ های غلتشی، علت بروز ترک در زیر سطح تماس رولربیرینگ ها را مورد بررسی قرار دهد.

فارسی