عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

محفظه های پایه دار Plummer Block Housing

محفظه های پایه دار  Plummer Block Housing
محفظه های فلانژی  Flanged Housings
مقدار تحمل بار محوری آن دسته از این نوع برینگ ها که بر روی بوش سوار می شوند به اصطکاک بین بوش و شافت بستگی دارد.
مقدارمجاز این بار را می توان از رابطه زیر بدست آورد:
Fap=3Bd
حداکثر بار محوری مجاز، Fap=N
پهنای برینگ، B=mm
قطر داخلی برینگ، d=mm
جا زدن برینگ هایی که سوراخ داخلی آنها مخروطی است:
این نوع برینگ ها همیشه با انطباق تداخلی بر روی شافت یا بوشها نصب می شوند. معیار سنجش میزان تداخل به یکی از دو روش: کاهش لقی شعاعی یا مقدار پیشروی حلقه داخلی برینگ برروی محل قرار گرفتن خود تعیین می گردد.
بعد از نصب صحیح، حلقه بیرونی باید براحتی بدور محور خود بچرخد، ولی وقتی که بخواهیم آن را از طرفین منحرف کنیم باید کمی مقاومت داشته باشد.
در نصب بلبرینگ هایی که لقی داخلی آنها در کلاس C3 است میتوان یکی از روشهای: مقدار زاویه چرخش آچار گلویی خاردار (a) که برای سفت کردن مهره جلوی بلبرینگ استفاده می شود یا مقدار پیشروی بلبرینگ بر روی جای خود  (S)، جهت رسیدن به انطباق مورد نظر استفاده نمو

فارسی