عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

مبنای استاندارد کاربرد بلبرینگ چقدر است؟

ظرفیت حمل بار استاتیکی بلبرینگ ها مطابق با استاندارد ISO 76:1987 معادل با تنش سطحی در مرکز اجزای غلتنده یا همان سطح غلتش بلبرینگ با وجود داشتن بیشترین بار به صورت زیر می باشد:

۴۶۰۰ Mpa برای بلبرینگ های خود تنظیم

۴۲۰۰ Mpa برای بلبرینگ های دیگر

۴۰۰۰ Mpa برای همه رولبرینگ ها

 

فارسی