عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

مباني تكنولوژي بیرینگ

:
بررسي وشناخت انواع بلبرینگ ·
شماره فني بیرینگ ·
تلرانسها، لقي ها و انطباقات ·
روانكاري بیرینگ ·
روشهاي نصب و پیاده كردن بیرینگ ·
مراقبت از بیرینگ ·
خرابیهاي بیرینگ ·
كساني كه این دوره كوتاه مدت را طي مي كنند، قادر خواهند بود تا در استفاده ص حیح
از بیرینگ وكاهش مصرف آن وكاهش توقفات تولید نقش مؤثري ایفا نمایند

فارسی