عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

كارگاه نصب بيرينگ ها

كارگاه نصب بيرينگ ها
بلبرینگ ها را بايد در محلي خشك و بدون گرد و غبار و دور از ماشين آلالات براده
برداري و آلود هكننده نصب كرد هنگامي كه بيرينگ در محل هاي باز نصب مي
شود، اغلب براي بيرينگ هاي بزرگ، بايد بيرينگ ها و محل نصب را از آلوده
شدن با گرد و غبار، كثيفي و رطوبت محافظت نمود، تا عمل نصب كامل شود.
Waxed) براي اين منظور بيرينگ ها و اجزاي ماشين بايد به كمك كاغذ مومي
پوشانده شوند. (Foil) و يا فويل (Paper

فارسی