عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

قفسه های برنجی Brass cages


نوع پرس شده این قفسه ها برای بعضی از سریهای کوچک و متوسط بلبرینگ هاکاربرد دارد. اغلب روانکارها از لحاظ شیمیایی بر آن بی اثر هستند و در دمای بالاتر از 300 ºC نباید استفاده شوند. آمونیاک باعث ترک خوردگی فصلی در این نوع قفسه ها می شود.
علاوه بر قفسه های فوق الذکر، قفسه های ویژه ای از جنس پلاستیک های مخصوص، آلیاژهای سبک یا چدنهای مخصوص نیز در بعضی موارد ممکن است تولید شوند

فارسی