عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

قطعات تکمیلی برینگها Accessories چگونه عمل می کند ؟؟

لوازمی که جهت موقعیت دهی (سفت کردن) بلبرینگ ها و آب بندی آنها استفاده می شوند عبارتند از:
بوشهای تبدیلی و کشش
مهره های قفلی، شامل واشر قفلی و بست
مهره های قفلی KMTA, KMT
واشرهای فاصله گذار و درزگیر

فارسی