عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

قابلیت انواع بلبرینگ ها

در بررسی قابلیت انواع بلبرینگ ها لازم به توضیح است که:

    مقدار مجاز سرعت بلبرینگ

 

نه تنها به نوع بلبرینگ بستگی داشته بلکه موارد دیگری نظیر :

    ابعاد بلبرینگ
    دقت بلبرینگ
    نوع قفسه بلبرینگ
    بار و روانکار بلبرینگ

 

نیز می بایست در انتخاب بلبرینگ مناسب مورد توجه قرار گیرند

 

فارسی