عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

عوامل شل شدن پرچ های بلبرینگ چیست؟

شل شدن و بریدگی پرچ:
الف- نصب ناصحیح بلبرینگ: اصلاح انحراف آن.
ب- بار شدید یا ارتعاشی :مشاوره با کمپانی سازنده

فارسی