عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

عملکرد برینگ (Condition Monitoring Equipment)

وارد کردن فشار بیش از حد به دستگاه ها و یا سرویس نادرست آنها علت بیش از ۳۴% از خرابی های برینگ ها می باشد. این در صورتی است که با استفاده از دستگاه های نظارت بر عملکرد برینگ (Condition Monitoring Equipment) و هشدارهای آن ها می توان از این نوع خرابی ها جلوگیری نمود.

فارسی