عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

عملکرد بدون نقص بلبرینگ

اهميت روانكاري و آب بندي نيز غيرقابل انكار است. عملكرد بدون نقص يك بيرينگ به وجود يك روانكار مناسب بستگي دارد كه علاوه بر روانكاري از خوردگي بيرينگ و نفوذ ذرات آلوده كننده خارجي نيز جلوگيري مي كند. تميزي محيط كاركرد عامل اساسي در عمر بيرينگ است.
به منظور طراحي چيدمان بيرينگ هاي غلتشي لازم است،
• بيرينگ مناسب انتخاب شود و
• ابعاد مناسب بيرينگ نيز تعيين شوند،
ولي اين پايان كار نيست. جنبه هاي ديگر نيز بايد بررسي شوند كه عبارتند از،
• شكل و طراحي مناسب ديگر اجزاي چيدمان،
• انطباق (Fit) مورد نياز، لقي داخلي (Internal Clearance) بيرينگ يا پيش بار (Preload)،
• تجهيزات نگهدارنده (Holding Devices)،
• آب بندهاي لازم،
• نوع و مقدار روانكار،
• روش نصب و بيرون آوردن و غيره.

فارسی