عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

علل سایش بلبرینگ چیست؟

سایش:
1) روانکاری نامناسب یا غیر کافی.
2) آلودگی توسط مواد زائد.
کچلی:
1)بارمرتعش.
2) ارتعاش ملایم حاصل از بار بر روی سطوح درگیر.

 

فارسی