عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

علل خرابی بلبرینگ ها قبل از راه اندازی

علل خرابی بلبرینگ ها قبل از راه اندازی

    اندازه ها و تلرانس های روی شافت اشتباه باشد
    نشیمنگاه بلبرینگ معیوب باشد.(ازنظر تلرانس و نا هم محوری)
    نا هم محوری در حالت استاتیک.
    خطا در مونتاژ.
    عبور جریان برق از بلبرینگ.
    حمل ونقل و انبار داری غلط.

 

فارسی