عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

علت خزش در بلبرینگ چیست؟

علت:
خزش به علت انطباق کمتر از اندازه مورد نیاز نسبت به حرارت یا بار موجود ایجاد می شود.

فارسی