عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

علت خرابی بلبرینگ در خودرو ها

وجود مواردی مانند : استعمال نادرست و آب بندی غیر مناسب و بار بیشتر از مقدار برآورد شده و روان کاری نامناسب و انطباق بسیار فشرده و در نتیجه کم تر از حد شدن میزان لقی سبب می شود که عمر بلبرینگ ها کم تر از آن میزانی شود پیش بینی میشده است .

فارسی