عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

علت ترک در بلبرینگ چیست؟

ترک در بلبرینگ:
1) بار سنگین.
2) بار داخلی خیلی سنگین ناشی از جا زدن نادرست.
3) تداخل بیش از حد در انطباق و یا عدم تقارن شکلی شافت و محفظه.
4) تولید گرمای ناگهانی در اثر لغزش اتفاقی در سطوح چرخشی، سطوح لغزشی یا سطوح درگیر.
5) گرمای غیرعادی حاصله از کمبود روانکار.

فارسی