عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

عامل خزش در بلبرینگ و روش اصلاح ان

علت:
خزش به علت انطباق کمتر از اندازه مورد نیاز نسبت به حرارت یا بار موجود ایجاد می شود.

روش اصلاح:
تجدید نظر (افزایش) درانطباق بین حلقه داخلی با شافت و حلقه خارجی با محفظه.

فارسی