عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

ظرفیت بار دینامیکی بلبرینگ چگونه محاسبه میشود؟

ظرفیت بار دینامیکی بلبرینگ عبارت است از:

     باری که عمر اسمی معادل ۱۰۰۰۰۰۰ دور را به دست می‌دهد

(مطابق استاندارد ISO 281:1990)

مقدار و جهت بار ثابت فرض شده

    و برای بلبرینگ های شعاعی بار خالص شعاعی
    و برای بلبرینگ های محوری بار خالص محوری و مرکزی

در نظر گرفته می‌شود.

 

فارسی